कक्षा ६ नतिजा

https://chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
By चन्द्रोदय एड्मिन
On Jun 06, 2021
Results > Final Result 2077

नोटः प्रकाशित नतिजाको ग्रेडसिट विद्यालय खुलेपछि उपलब्ध गराईनेछ । नतिजा स्थगित (WITHHELD) भएको र अन्य कुनै समस्या भएमा ९८५५०३००६० वा ९८४५८००९७७ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 


Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us