शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन

यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७६ सालको बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा विश्वव्यापी रुप लिएको COVID-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा हामी सबै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा विद्यालय प्राङ्गणमा विद्यार्थी, अभिभावकहरुको उपस्थितिमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसकिएकोले यस विद्यालयको website: www.chandrodayamabi.edu.np बाट कक्षा नर्सरी, के.जी. तथा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्म (कक्षा ८ बाहेक) नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ । 


Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us